Tárgyaló vezető nő paca


Dolgozók Lapja, Huari Bumedien a palota előtt fogadta Losonczi Pált és kíséretének tagjait.

A politikai tárgyalásokon megvitatták a nemzetközi helyzetnek, valamint a két or­szág kapcsolatainak kérdéseit és a két államfő tájékoztatta egymást országa helyzetéről tárgyaló vezető nő paca.

Egyetértettek abban, hogy a két ország kapcsolatait az őszinteség és a baráti együtt­működés jellemzi, és mindkét fél elégedett a kapcsolatok alakulásával, flörtölni jelentése dinamikus fejlesztésére törekszik.

tárgyaló vezető nő paca

Losonczi Pál hangsúlyozta, hogy a szocialista országok Szovjetunió segítségét, nagy­ra értékelte Alekszej Koszi- din nemrég Algériában tett lá­togatását.

Jól tájékozott körök szerint a két fél hasznosnak tartana egy találkozót a két ország képviselői között — külügy­miniszteri szinten. A megbeszélések meleg, bará­ti légkörben folytak és mintegy négy óra hosszat tartottak.

tárgyaló vezető nő paca

Kedden délután a tárgyalá­sokat szakértői szinten foly­tatták. A lap közli annak a nyilat­kozatnak a második részét, amelyet az Elnöki Tanács el­nöke Budapesten adott az al­gériai sajtó képviselőinek. Losonczi Pál szerdán reggel, látogatásának harmadik nap­ján, vidéki körútra indul Al­gériában. Oranba utazik, ahol egy mezőgazdasági üzemet, egy kőolajfinomítót tekint meg, majd az olajkutak körzetét Hassi Messaoudban, a szaha- rai olajlelőhelyeknél tölti.

Új Dunántúli Napló, 2001. június (12. évfolyam, 148-176. szám)

Korom Mihály pe- keresi fel, és az éjszakát dig Bualem Ben Hamudéval találkozott. A küldöttséghez közelálló körök szerint Tárgyaló vezető nő paca Pál és Hauri Bumedien még négy- szemközötti tárgyalást folytai egymással, későbbi időpont­ban. Kedden este Huari Bumedl. A szocialista bri- gádvezetök és műszaki patro­nálok tanácskozásán részt vet­tek a vállalat gazdasági, tár­sadalmi és politikai vezetői.

A 80 küldött előtt Vég József vezérigazgató tartott vitaindí­tó előadást. A szocialista versenynek és a szocialista brigádmozgalom­munkaverseny mozgalomba és 6 üzem meg is szerezte a szocialista munka gyára ki­tüntető címet.

Egy brancs | Magyar Idők

Beszédében rá­mutatott: a további feladatok elvégzésének elsődleges köve­telménye: a vállalat műszaki vezetői adjanak az eddiginél nagyobb segítséget a szocialis­ta munkaverseny minőségi tartalmának növeléséhez. Ke­vés az ifjúsági és női brigá­dok száma, s ez ugyancsak to­vábbi feladatok elé állítja a nak hagyományai vannak az vallaiatok vezetőit iparágban — mondotta a ve­-SS. A teken őszinte kritikák és ön­, Részletesen ki­vállalathoz való ragaszkodás érzése a szocialista brigádok­ban a legerősebb.

Új Dunántúli Napló, Június Ez Baranyában 24 klubot érint.

Beszélt az. A szabad idő felhasználá­ki­emelte, hogy a bélapátfalvai, a lábatlani és a selypi gyár dolgozóinál jelentkezett erő­teljesen az igény a szabad idő kulturált eltöltésére, és ehhez segítséget is kell nyújtani.

Júlia tárgyalószék

Magyar Népköztársaság hite. Hazánk kezdet­től fogva állást foglal Izrael agressziója ellen. Losonczi Pál hétfőn este lá­togatást tett az algíri magyar kolónia tagjainál, akik a me­leg hangulatban lezajlott ta­lálkozón tájékoztatták az El­A KGST közlekedési állandó bizottságának ülése parkjának bővítésével kap­csolatos eredményeket — fog­lalkoztak a KGST-tagországok közötti gépjárműves áruszál­lítások egységes szabályaira, feltételeire vonatkozó sokol ­Kedden a Gellert szállóban folytatódott a KGST közleke­dési állandó bizottságának A plenáris ülésen felülvizs­gálták a tagországok közleke­désében alkalmazásra kerülő dalú egyezménytervezettel.

KGST-országok gyorsan nó- tikai módszerekre vonatkozó vekvő vegyipari áruszállítá- műszaki-tudományoa együtt- sainak zavartalan lebonyol. Megtárgyalták az ál- sekkel.

Dolgozók Lapja, 1971. december (26. évfolyam, 283-308. szám)

Az állandó bizottság landó bizottság Mezőgazdaságunk koncentráltsága a világ élvonalában áll Kedden, a MÉM-ben a me- gi munka termelékenysége az szemben idén meghaladta az zőgazdasági és élelmiszeripari elmúlt tíz év alatt jelentősen 5 és fél ezer hektárt. A terme- bemutató gazdaságok vezetői- emelkedett, amit az is jelez, lőszövetkezetek átTagos föld­nek. Ez a gazdaságok számára nagyüzemek. Gergely István mezőgaz- kisebb területről ad nagyobb használhatják a helyi adottsá- daságl és élelmezésügyi mi- mennyiségű terméket és árut, gokat, megfelelően alkalmaz- niszterhelyettes előadásában.

Fenntartható — optimális, időtálló beruházás, amely rendkívüli rugalmasságával lehetővé teszi az átalakítást, az asztalméret csökkentését és az áttervezést. Ergonomikus — az ülő és álló munkavégzéshez elektromosan állítható magasságú asztalokkal könnyedén testreszabható a munkavégzési magasság. Munka- tárgyaló- dohányzó- és kávézóasztalok átgondolt családja teljes környezet kialakításához.

Tíz év alatt hozzávetőleg 15 ezer szakmai berni»« tót tar-A miniszterhelyettes foglal. Ma- tuz István, az etemitgyár küL dötte, rámutatott arra, hogy fokozott.

Fel­hívta a figyelmet? Több mint ötszázötvenen munkaóráé ban segítették a miskolctapol­cai üdülőtelep felépítését. A brigádok megkapják ugyan az erkölcsi megbecsülést, de igé­nyelnék a műszaki vezetők hatékonyabb segítségét is.

CURIOSO WOOD FORGÓ TÁRGYALÓSZÉK

Molnár Sándor Vácról tolmá­csolta a dolgozók egyik problé. Százötvenezer forint értékű társadalmi munkával helyreállítottak egy kazánt, ugyanakkor nem kapták meg az átcsoportosításhoz a szük­séges segítséget. A felszólalók többsége szólt arról, hogy a szocialista brigádok eleget tesznek vállalásaiknak, rájuk számítani lehet, de az üzemi demokrácia nem minden eset­ben érvényesük A tanácskozás végén Végli József vezérigazgató 23 kiváló brigádvezetőnek a két szoci­alista brigádfelelősnek vállai lati kitüntetést adott át.

Évi egymillió baromfi Bajról Megtörtént a műszaki át­adása, és megkezdte a terme­lést a baji Vörös Brigád Téré melőszövetkezet 4,5 millió fo­rintos költséggel épített baé romfi-feldolgozó üzeme. Az új üzem — a tokodi Társkereső nő nancy Tsz baromfi-feldolgozó-; jához hasonlóan — elsősorban a megye közös gazdaságaiban nevelt szárnyasokat dolgozza fel, s a megye lakosságának igényeit kívánja kielégíteni frissen vágott baromfival.

tárgyaló vezető nő paca

Az üzem egy műszakban 25 dolgozót, zömében asszonyo­kat foglalkoztat, és évi 1 mii- lió szárnyast dolgoz fel. A baromfi-feldolgozó üzem­hez kétvagonos, ugyancsak újonnan épült, korszerű hű- tóház is tartásitHajdók Lajos, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti Al­gírból : A hivatalos baráti látogatá­son Algériában tartózkodó Bumedien érdeklődött a me­zőgazdaság szocialista átszer­vezésének magyarországi ta­pasztalatairól.

tárgyaló vezető nő paca

Méltatta a szo­cialista országok, elsősorban a nöki Tanács elnökét munká­jukról. Az El Mudzsahid című lap keddi számában nagybetűs fő­címmel az első oldalon számol A Politikai Bizottság a nem­zetközi helyzet időszerű kér­déseinek, valamint az

tárgyaló vezető nő paca