Nők találkozik pullach


Pesti Hírlap, Természetesen fő­képpen gazdasági, kereske­delmi kapcsolataink dinami­zálásának lehetőségeit vitat­ták meg, mint ahogyan a gaz­daság nők találkozik pullach a fő téma a minisz­terelnök parlamenti eszme­cseréjén.

Itt a törvényhozás két háza, a szenátusnak és a képviselőháznak a vezetői előtt Antall rövid áttekintést adott otthoni viszonyainkról, bemutatva a kommunista rendszerből való, kudarcba fulladt kitörési kísérleteket. A holland honatyák élénk ér­deklődésük jeleként számos kérdésben firtatták: vajon ho­gyan, miként képzeli el Ma­gyarország a Közös Piachoz történő csatlakozását. Egy­ben hangoztatták, hogy sze­rintük ügyes, tehetséges nép a magyar, nem feltétlenül kell másokat másolnia.

Ugyanezek a témák szere­peltek a kormányfői megbe­szélésen is, amely a már emlí­tett Casthuisban zajlott le.

Đoković igényes sorsolása

Hála az itt ilyenkor ritkaság­­számba menőjó időnek, Ruud Nők találkozik pullach és Antall József elő­ször rövid sétát tett a takaros épület körüli gyönyörű pázsi­ton, majd tárgyalóasztalhoz ültek. Antall József kendőzetlenül feltárta vendéglátójának, hogy gazdasági-pénzügyi ter­­heink igen súlyosak.

Ez egy-Aszovjet csapatokat ig kivonják Németország ke­leti feléből. Erről már megszü­letett a politikai megállapo­dás, de a részleteket szabályo­zó szerződést még ki kellett dolgozni. A dokumentumot pénteken írta alá Genscher német külügyminiszter és Te­­resou szovjet nagykövet. A család­tagokkal együtt ez szovjet polgárt jelent. Köztu­domásúlag nem kis gond a ha­zatérők elhelyezése, ezért a németek kilátásba helyezték, hogy a Szovjetunióban lakáso­kat építenek.

Ez egyúttal jó le­hetőség lesz a volt NDK ház­gyárainak, hogy kihasználat­lan kapacitásaikat lekössék. A szerződés rendezi a kelet ­ASlovensky Dennik, a szlo­vák kereszténydemokrata mozgalom lapja Göncz Árpád magyar köztársasági elnököt, a Praca című pozsonyi szak­­szervezeti lap pedig Marian Calfa csehszlovák szövetségi kormányfőt támadta pénteki számában. A Slovensky Dennik vezér­­cikkírója Göncznek azt a — hónapokkal ezelőtt Pozsony­ban elhangzott — indítványát utasította most el kemény hangon, amelyben a magyar államfő fölvetette: a Felső-Ti­­sza-vidék vízrajzi egysége egy­fajta geopolitikai egységet is alkot, ezért jó lehetőség kínál­kozik Kelet-Szlovákia, Kár­pátalja és Északkelet-Ma­gyarország gazdasági együtt­működésének fejlesztésére.

Az Öböl-válságról, az aszályról, a szovjet kőolajszál­lítások akadozásáról, a német egységből fakadó gondokról, a szovjet csapatkivonások ingyenes online találkozó svájcban felmerülő követelésekről szólott a magyar kormányfő, aki ezért az Európai Közösség nők találkozik pullach támogatásátkérte.

Konkrétan Hollandiához for­dult segítségért, hogy Hága is járjon közben: a Közös Piac nők találkozik pullach tanácsa mielőbb adjon megbízást a EK Bizott­ságának, hogy még az idén megkezdődjenek a tárgyalá­sok társult tagsági viszo­nyunkról. Emellett azt is szor­galmazta Antall József, hogy egy évnél hosszabb időre, s ál­talában vessenek véget az Kö­zös Piacra irányuló magyar mennyiségi exportkorlátozá­soknak.

Különösen fontos len­ne ez mezőgazdaságunknak, amely egyébként is komoly gondokkal küszködik — egy­millió tonna takarmánygabo­na hiányzik. Az esetleges kényszervágások pedig veszé­lyeztethetik a magyar húski­vitelt.

Pozitívumként Antall meg­említette, hogy idén 17 száza­lékos konvertibilis exportnö­vekedés várható, ennek elle­nére baljós előjelekkel indul az es esztendő, amely azért is nehéz legjobb alkalmi társkereső oldal ekkor in­dul be igazából a csődeljárá­sok folyamata, és a szükséges szerkezetátalakítás.

Ez ko­moly szociális elégedetlensé­német polgárok panaszait, legalábbis amennyire lehet. Megtiltották például a hét vé­gi gyakorló repüléseket a szovjet pilótáknak.

Ezzel a bajjal mellesleg a keletnéme­tek nem állnak egyedül: a ven­dégek zajos repülései miatt ott is panaszkodni szoktak, ahol Nyugat-Német országban amerikaiak állomásoznak. Miután a keletnémetek és a szovjetek között egyre feszül­tebb a viszony, a mostani szer­ződés német—szovjet nők találkozik pullach bizottságok alakítását írja elő a viták elsimítására.

Vita pe­dig lesz bőven. Az egyik berli­ni hetilap éppen a napokban közölt fényképes riportot azokról az elborzasztó állapo­tokról, amelyeket a már kivo­nult szovjet egységek hagytak maguk után.

Az atomrakéták bunkeréit barkácsolók bele­zik ki és megismerni latin gyere­kek derítik fel. A Praca az Új Szó múlt szombati számában megjelent interjú miatt támadta Calfa miniszterelnököt. Az írás szerzője szemrehányást tett Calfának azért, mert a szövet­ségi kormányfő kétségbe von­ta a szlovák nyelv kizárólagos­sá tételét célzó törvény indo­koltságát.

A miniszterelnök óvta a szlovák parlamentet a nemzeti kisebbségek számára sérelmes, Matica Slovenska­­féle nyelvtörvényjavaslat elfo­gadásától, és kiállt amellett, hogy a nemzeti kisebbségek ügyében csehszlovák—ma­gyar kormányközi egyetér­tésre szeretném megismerni törekedni.

A Praca kommentátora mindezért el­marasztalta Calfát.

Pesti Hírlap, október (1. évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Hazánk hely­zete különben még nem is a legrosszabb, a nemzetiségi konfliktusokkal sújtott szom­széd országokhoz képest. Eb­ben a kritikus szituációban el­engedhetetlen a Nyugat ösz­­szehangolt támogatása — szö­gezte le Antall József. Ennek ellensúlyozásaként hazánk kész külpolitikája összehangolására a Közös Pi­ac országaival.

Az Irak ellen meghirdetett embargóhoz például hazánk az elsők kö­zött csatlakozott — az Öböl­konfliktusból származó vesz­teségeink különben az idén el­érik az millió dollárt.

Bu­dapest leghamarabb ben, de legkésőbb az évtized második felében szeretne az EK tagjává lenni, de ez nem­csak tőlünk függ — hallhat­tuk a miniszterelnöktől. Azt is leszögezte: holland partnerei megértéssel fogadták a ma­gyar törekvéseket, gazdasági, pénzügyi kapcsolataink erő­­sítsésére. Ingyenes társkereső 42 sokat javíthatna, ha a hágai kormány garanciát nyújtana magáncégek ma­gyarországi befektetéseire.

A zsúfolt látogatás során Antall József a hollandiai ma­gyarság képviselőivel is talál­kozott, majd este részt vett a tiszteletére adott díszvacso­rán. Elhagyta Kuvaitot az utolsó német, belga és holland diplomata is. Mindhárom or­szág külügyminisztériuma pénteken leszögezte, hogy a nagykövetségek kiürítése nem jelenti azt, hogy felfüg­gesztenék a diplomáciai kap­csolatokat Kuvaittal, és elis­mernék az ország Irak általi annektálását. A döntést az tette szükségessé, hogy az életkörülmények Kuvaitban a diplomaták számára elvisel­hetetlenné váltak.

Ugyanakkor Jordánia kor­mánya elrendelte a lakosság felfegyverzését és katonai ki­képzését.

Az intézkedések egy esetleges izraeli agresszió el­hárítását szolgálják, de politi­kai megfigyelők nem tartják kizártnak, hogy Jordánia Szaddam Husszein iraki el-Alaposan megrendült a né­met titkosszolgálatba ve­tett bizalom. Egy hét leforgá­sa alatt 10 kémet tartóztattak le. Ebből kettő olyan hétpró­­bás, hogy mellettük jelenték­telenné törpül minden eddig nyakon csípett ügynök.

Az egyik Gabriele Gast, egy 47 éves nő, a München Pullachi hírszerző szolgálatba volt be­építve. A másik pedig Klaus Kuron, 54 éves kormányfőta­nácsos, aki a kölni alkotmány­védő hivatalnál töltött be kulcspozíciót.

Mindegyikük a volt keletnémet államvédelmi szervnek Stasi dolgozott két évtizeden át.

Klaus Kuron 28 évvel ezelőtt kezdett az alkot­mányvédő hivatalnál, mint hírszerző. A több­­gyermekes családapa ben anyagi okokból kötelezte el magát a Stasi-nak. Szolgá-Az ENSZ székhelyén pénte­ken változatlanul teljes volt a bizonytalanság a körül, mikor és milyen határozati ja­vaslat kerül a Biztonsági Ta­nács elé Izrael jeruzsálemi fel­lépésével, 21 palesztin halálá­val kapcsolatban. A nem hiva­talos tanácskozások az ENSZ- en kívül folynak, az érintett küldöttségek kormányaikkal konzultálva feltehetőn a hét végén is folytatják az egyezte­tést és nyílt kérdés, mikor ke­rülhet sor a BT összehívására.

A kérdést az amerikai kor­mánypolitika kulcsfontossá­gúnak tekinti: Washington el kívánja kerülni, hogy az ügy kapcsán megbomoljék az arab országok többségének frontja — a Nyugat oldalán — Irakkal szemben.

A cél, hogy kikényszerítsék egy ra­dikális, Izraelt megbélyegző határozat előterjesztését, amelyet az Egyesült Államok­nak egyedül kéne megvétóz­nia, szembekerülve az arab országokkal.

Az ETA baszk szeparatista szervezet vezetői egy baszk napilapnak adott inter­júban pénteken kijelentették, hogy kapcsolatban vannak a spanyol kormánnyal és ké­szek a fegyverletételre, ha a béketárgyalások megkezdőd­nének. Az Öböl térségében Dumas Katar, Bahrein és Omán vezetőit kereste fel, hogy ismertesse velük Mitter­rand elnöknek az iraki—ku­vaiti válság rendezésére vo­natkozó tervét.

nők találkozik pullach lány keres fiút

Iraki kérésre egy héttel el­halasztották Edward Heath volt brit miniszterelnök pén­tekre tervezett bagdadi láto­gatását. Heath azért utazik Irakba, hogy elősegítse a Ku­vaitban fogva tartott nyugati állampolgárok kiszabadulá­sát. A módosított program szerint a brit politikus jövő va­sárnap találkozik Szaddám Husszein iraki elnökkel.

Hazatérése után azonban jelentkezett a férfi a szolgálati helyén és fel­fedte tevékenységét, amelyről házastársának kezdettől fog­va tudomása volt. Felesége, akit átmenetileg vettek csak őrizetbe, újra szabadlábon van. A bonni kormány számol azzal, hogy a közeljövőben to­vábbi letartóztatásokra is sor kerülhet. Gyanúsítható sze­mélyekről számtalan felvilá­gosítás érkezik az illetékes szervekhez. Hans Klein kor­mányszóvivő ezzel kapcsolat­ban felszólította a még le nem leplezett ügynököket, hogy fedjék fel kilétüket.

Ha ön­ként jelentkeznek, a büntetés kiszabásánál enyhítő körül­ményként veszik majd figye­lembe. Washington diplomáciai erőfeszítéseinek sorában James Baker külügyminiszter a héten egyedül erről a kér­désről beszélt nők találkozik pullach telefo­non szovjet kollegájával, Edu­ard Sevardnadzével. Ameri­kai kormánykörökben heve­sen bírálják a francia állás­pontot, amely a PFSZ-javaslat támogatására hajlik.

Francois Mitterand, francia államfő George Bush amerikai elnök kérésére nem vállalt kötele­zettséget arra, hogy megvál­toztatja álláspontját. A kiszi­várgott hírek szerint a Nagy- Britannia által kidolgozott kompromisszumos javaslat kerüt napirendre, amely át kí­vánja hidalni az ellentétet a korábbi arab-palesztin, illetve amerikai határozati javaslat között s elfogadható lehet va­lamennyi érintett fél számá­ra.

Egyébként októberben a brit nagykövet a BT soros el­nöke.

A nyilatkozatban az állító­lagos vezetők azt is elmond­ták, hogy a jelenlegi helyzet­ben kénytelenek a fegyveres harcot folytatni. A spanyol belügyminisztérium a nyilat­kozatot propagandának minő­sítette és kijelentette: nem fogják cáfolni azt, ami nem lé­tezik. Ez össze­függ azzal a csütörtöki kor­mányhatározattal, hogy a bankok ezer márka értékig kötelesek azonnal kiadni a pénzt a devizát vásároló jugo­szláv polgároknak.

Ennél na­gyobb összeg külföldre vitelé­hez nem kapnak engedélyt. Ezzel némiképp korlátozzák a deviza feketepiaci eladását. A szlovén képviselőház új köztársasági nők találkozik pullach meg­hozataláról tárgyalt, ez alka­lommal azonban dr.

France Kucsar, a szlovén parlament elnöke kijelentette, hogy Szlo­vénia teljes függetlenségének kikiáltásához nem kell meg­várni az új alkotmányt, ezt szükség esetén külön okmány alapján is megteheti. Ez a té­ma egyébként a jugoszláv kép­viselőház jövő heti ülésén is napirenden lesz, amikor az or­szágos parlament megvitatja az ország jövőbeni állambe­rendezését. Tovább tart a feszültség Hor­vátország szerblakta vidékén Knin város környékén. Akado­zik a forgalom, több útvonalon barikádokat állított fel a lakos­ság.

A gazdasági sajtóbotrány sem csillapodik. A szabadkai Hét Nap szerkesztősége hétfő­re sztrájkot jelentett be.

nők találkozik pullach dragger társkereső

A kijárási ti­lalmat szeptember végén ren­delték el a Johannesburg-kör­­nyéki településeken a zulu In­­katha mozgalom és az Afrikai Nemzeti Kongresszus hívei között kirobbant, mintegy halálos áldozatot követelő öszecsapások megfékezésére.

Bush egyébként azt tervezi, hogy a párizsi csúcs után, november ét, a hálaadás amerikai ün­nepét az Öböl térségében nők találkozik pullach amerikai csa­patokkal tölti. A hír arra utal, hogy Washington ad­dig nem számol katonai ak­ciókkal az Öbölben.

Đoković igényes sorsolása

Mihail Gorba­csov szovjet államfő pénteken Moszkvában fo­gadta Krzysztof Skubi­­szewski lengyel külügymi­nisztert. A politikus szer­dán érkezett a Szovjetuni­óba a kormány meghívásá­ra. A lengyel miniszter részt vesz azon az ünnepé­lyen, amelyen aláírják az Oroszországi Föderáció és Lengyelország kapcsolat­­felvételéről szóló nyilatko­zatot.

JAMES BAKER ameri­kai külügymiszter a pa­kisztáni diplomácia veze­tőjével folytatott washing­toni tárgyalásokon közöl­te: nők találkozik pullach amerikai nők találkozik pullach nyugtalanítják azok a hí­rek, hogy Pakisztánban az atomfegyver előállításán dolgoznak. Azt is hozzátet­te, hogy mindaddig felfüg­gesztik a Pakisztánnak szánt segély folyósítását, amíg Iszlámábád be nem bizonyítja, hogy ezek a hí­rek alaptalanok.

  1. A minden idők egyik legjobb teniszezője, a torna egyik esélyese és négyszeres bajnoka esetében túlzás lenne nehéz sorsolást említeni, megállapítható viszont, hogy Novaknak semmiképpen sem lesz könnyű dolga, a sorsolása kimondottan igényes, hisz a serlegig vezető úton a fiatak, koreai Hjeon Csung a mérleg, az idén az Australian Openen a koreai nyertaz ausztrál Matthew Ebden, az osztrák Dominic Thiem, majd Alexander Zverev, Kevin Anderson vagy Grigor Dimitrov és Rafael Nadal a lehetséges ellenfél.

Az államfő kezdeményezésére csütörtökön népszavazást tartottak a népgyűlés sor­sáról. A szavazók több mint 90 százaléka igent mondott a parlament fel­oszlatására.

Pénteken fegyveresek lőtték le a fel­oszlatott parlament elnö­két. Az erről szóló határozatot pénteken hoz­ták nyilvánosságra. A do­kumentum mindenekelőtt tiltakozik azon kommunis­taellenes, nacionalista és szeparatista próbálkozá­sok ellen, amelyek célja az SZKP kiűzése a politikai életből, a párt törvényen kívül helyezése. A határo­zat elsőrendű feladatként szól a fogyasztói piac hely­zetének megjavításáról, a közszükségleti cikkek hiá­nyának megszüntetéséről.

A KB szerint az Az el­nök többek között elbocsá­totta a politikai ügyek ál­lamminiszterét, Kim Jun Van-t, helyére pedig az LDP képviselőházi cso­portjának vezetőjét nevez­te ki.

nők találkozik pullach társkereső férfi virág