Karácsonyest egyéni berlin, Déli Hírlap, december ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana


Függetlenség, Háziaisszonyok be­szélgetnek. Pataki József előadása. OO Hírek szlovák és ruszin nyelven. Balogh Joláin dr. Két gitáron előadja Tersánazky Józsi Jenő és ífj. Babrlk János. Az összeköti szövegel elmondja SzUassy Gyula. A furulya.

Elhervadt remé­nyek. Szalay László elbeszélései. Irta Baky Mária.

karácsonyest egyéni berlin

Külföld] tánc­lemezek. Szalócsí Pelbárt előadása. Vezényel Hadánvt An­tal. Homerka Märy és Sohayda Má­ria kétzongorás műsora. Szomnat, decemiisp Irta Hajós Ellemér. A római ka­tonai elbocsátóleveleket a Nemzeti Múzeumban.

Isrnertetl Radnóti Ala­dár dr. Vezé­nyel EXírdögh János. Hústalan napok, zsír jegy, egységes kenyér. Pista detektív lesz.

Irta Bóday Jenő dr. Ve­zeti Kilián Zoltán. EHÖadják a gyer­mekszereplők. Vitéz Szabó Zoltán elő­adása. Összeállította és a Székesfővárosi Zenekart ve­zényli Polgár Tibor. Szövegét írta: Mar­­schalkó Lajos. A verseket Irta: Liszt Nándor ' dr. Zenéjét szerezte Galánffy Agnes.

Rendezte Karácsonyest egyéni berlin Vilmos. Ve­zényel Szemerjel Tibor, 6. Irta Rónay Nándor dr. Keresztessy Erzsébet énekel, zongorán kiséri Bnkovszky Anna. Budsnest, VlTl. JÓTsef-kOrút 6. Felelőst Oyőry átadár gazzstó.

A LÉLEKIDOMÁR

S5 Karácsonyest egyéni berlin. SS Népda­lok. Def flört Besszaráblal karácso­nyi dalok. Ro­mán karácsonyi dalok. Közben OdM H. Utána Frankfurt dalos, zenés délelöttje. Utána népzene. Csak Zenés tarkaságok a vasútröl. Ve­­gryes zene. Csak méteren. S0 Operettleme­zek, 9. Massenet; OO- rög tánc. I, 40 Bacslca Mllko hegedű­­művész. StamlU: Brácsa és zenekari verseny. Bréma, Visztula-adó és Luxemburg. Csak Berlin: Reggeli zene. Közben 4.

S0 Hírek. Utána Bo­roszló dalos, zenés dél­­előttje. Majd déli zene. Utána ebédutáni zene tenordalokkal. Maid karácsonyi sz6. Utána csak Majd szőr. Majd 1-lg Ráldőzenekar. Oak Közben 0. BrémA Visztulaadö és Luxemburg. Majd délelőtti a 10 Kama­razene. Hess Rudolf beszéde. Vezényel Furtwängler. W Vegyes nene. A2S Vegyes lemezek. U Bach: C-dur verseny két zongorára éa zenekarra.

OO Tánczene. Smetana: Moldva 6. Közben H. Skroup- Smetana- és Dvor­­zsákművek.

“肉の塊”丸焼き!豪快なグリルキッチンカーが盛況(2021年9月15日)

Händel; MessláA nyitány. Bach: Sanctus; El-dur hA gedü és zenekari verseny; Magnificat.

S5 Népzene. L15 Hom M Könnyű zene. Csütörtök SzOrÉk. N Tair­­ka est. N Csak Dcutschland­­wwóer. Bréma, Visztula­­adó éa Luxoniburg. N Reggeli zene. SJ» Vidám zenés sKólóra. W Dalos, zenés, karáosonyi délelőtt. Il-M Réjri és ój bécsi ila­­lok. M A legazehb táno- és npercttdalok. M Vegyes senA T. M Lippt. CeoIIómfivész Sohu­­mann. Mortari- Zandonai­­ée Moretli-raűvek. Csak m-en, 7. M Fllmlemezek.

karácsonyest egyéni berlin

PI Hírek, l-ll Kis zenekar. M Zongoraizóló.

  1. Pay bébiszitter know
  2. A mi az állatszelidítő a fenevadak ketreczében, a mi a hindu kigyóbűvölő a csúszó-mászói között, a mi a ló-idomár a fék-nemszokta szilaj ménnel szemben: az a «lélekidomár» a lelkes állatok világában.
  3. Ünnepélyes keretek között zajlott le a Bakay sebészeti klinika évi karár psonyesti ünnepélye.

IO Lemezek. K Rá­­dióviaszhaug. H Lemezek.

Déli Hírlap, És ami ezt a látványos, jól szervezett ke­retet kitölti, az egy nagy kedvvei, magas fokú szín­padi eleganciával és érzé­kenységgel előadott játék, amelyben a szerep nyújtotta lehetőségek között, minden­ki a helyen van. Orosz György színészvezetése kedv- csinálóan nagylelkű, amikor minden epizodistának meg­adja a megmutatkozás lehe­tőségét, s amikor a fősze­replőket is igen jó arányér­zékkel mozgatja. A Sybillt éneklő Nagy Ibolya személyében mind külső, mind pedig hangbéli kvalitásait illetően szerepé­hez illő színésznőt látha­tunk a színpadon, akinek kimunkált, míves alakítását, szép, most már igazán szár­nyalni is tudó hangját, a zenekarnál való pontos együttműködését — egyál­talán színpadi jelenlétének minden pillanatát csak di­csérni lehet —, ideértve azt a képességét is, hogy hajlé­konyán tud idomulni válta­kozó partnereihez.

I-OI Bach; A-moll zongora­­eti vonóeverseny. Erős vár a ml Istenünk, 1. M Nép­dalok, I. M Hírek. LSI Ka­­tonazerc. M Bádiozene­­kar, M Tarka hangképek »- 7. Utána; Guclnna Emill éne­kei. M Haagjáték. M Bádiózenekar. LM Könnyű zoda? M Grlog-zene.

XS Rádlózkar. U Hírek. Kőny­­nyű A 5. Köz­ben 6 Birek 7. Dalos zenés d U- előtt. Utána; Déli zene.

karácsonyest egyéni berlin

Beethoven; F-moU vonósnégyes. Részletek operákból 4 Hirek 6 Szó­­lak. Majd: Szórak zenA U—1 Hangverseny. Caak