Free barát honlapján. Saját honlap készítés ingyen, egyszerű weblap készítő - lepesverseny.hu


Roma Mentor Projekt: a Barát-modell Szemle A Roma Mentor Projekt1 című pedagógiai kísérletnek kevés a szakirodalma Magyarországon2, pedig olyan programról van szó, amely méltán kaphatna nagyobb figyelmet is. A kísérlet elemei rendkívüli módon hasonlítnak a Tanoda-modellre, de azzal az eltéréssel, hogy amíg — ideális esetben — a Tanoda-modell egy oktatási intézményen kívüli inter- és multikulturális közeg, amelyben infrastrukturális keretek között teremtik meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az értelmiségi családi hátteret, addig a Roma Mentor Projekt az oktatási intézményen belüli — a nevelő-oktató munkára közvetlenebbül is kiható, de szintén infrastrukturális keretek között megvalósított — értelmiségi barát-modell, amelynek keretében egy — általában országosan is közismert — roma entellektüel helyi nem roma pedagógustársával, iskolai kapcsolattartójával közösen szocializálja csoportmentorként — free barát honlapján függetlenül — a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, s ez utóbbi megállapítás akkor is érvényes, ha egyébként a csoportmentor a szocializálás eszközeit a roma kultúrából meríti.

Fontos megemlíteni, hogy míg a Tanoda-modell tanrenden kívüli szolgáltatásait általában naponta vehetik igénybe a rászoruló gyermekek, addig a szintén tanrenden kívüli Roma Mentor Projekt programelemeit kéthetente élvezhetik a diákok, ugyanis a pedagógiai kísérlet koncepciója szerint ilyen időközönként kerülhet sor a mentorral való találkozásra pár óra erejéig.

Saját honlap készítés Ingyen!

A hivatkozott országokban ugyanekkor a fentebb már említett roma civil szervezetek vették át a koordinátori szerepet, ami Magyarországon a Káló Károly vezette Bhim Rao Egyesület4 volt Káló Norbert szakmai és Glonczi Nikoletta programvezetése mellett. Ugyanakkor a Roma Mentor Projekt a hivatkozott hat országban rengeteg helyszínen került megvalósításra a fennmaradó időszakokban, s még több roma mentor, nem roma pedagógus, cigány és nem cigány gyermek vett benne részt.

A kapcsolódó dokumentáció is tetemes, amennyiben vizsgálat tárgyává lehetne tenni tanévenként, országonként, helyszínenként a roma és nem roma gyermekek értékválasztását, pályaorientációját a minden évben bemenetkor és kimenetkor felvett kérdőívek alapján, de kutatni lehetne az éves programtervek pedagógiai tartalmait és a foglalkozási feljegyzések információit is, nem beszélve arról, hogy kvalitatív módszerekkel meg lehetne rajzolni a roma mentorok és nem roma pedagógustársaik együttműködésének minőségét, hatásfokát, eredményességét, s nem lehet eltekinteni attól sem, hogy készültek a Roma Mentor Projektről free barát honlapján is, amelyek üzenete szintén érdeklődésre tarthat számot.

A jelen dolgozat sajnos nem vállalkozhat a fentebb vázolt átfogó vizsgálódásra. Ennek során rám hárult az elméleti és gyakorlati tudás átadása, míg kollégám ezek előkészítéséért volt felelős. De a program megkezdése előtt közösen határoztuk meg a kapcsolódó tréningeken az éves feladatokat és célkitűzéseket is. A roma identitás erősítésére és az életvezetési tanácsadásokra fókuszáló foglalkozások 2. Hangsúlyosan a roma identitás erősítésére koncentráló programok 3. Inkább az önismeretre free barát honlapján a készségfejlesztésre fókuszáló foglalkozások.

Az első kategórián belül a példaképként kiálló roma mentorok tartottak olyan foglalkozásokat, ahol a mentorált gyermekek megismerkedhettek a roma történelemmel, roma képzőművészettel, roma gasztronómiával, roma táncokkal, roma nyelvekkel, az oktatási rendszerrel és a tanulás előnyeivel, a romák és a rendőrség viszonyával, a jogkövető magatartással, a különböző előítélet-típusokkal.

free barát honlapján

A második kategórián belül szintén hangsúlyos volt a roma történelem, roma irodalom, roma hitvilág és roma mitológia, roma táncvilág, míg a harmadik kategórián belül lehetőség nyílott a képzőművészet technikáinak megismerésén, alkalmazásán alapuló készségfejlesztésre, az önmeghatározásra és a jogvilágában való tájékozódásra, a társadalom működésének a megismerésére. A Roma Free barát honlapján Projekt egy év alatt rendkívüli népszerűségre tett szert a gyermekek körében, ami többek között annak volt köszönhető, hogy az érdemi munkát megelőzte az előkészítő munka, amit én és a pedagógustársam, valamint a gyerekek nagy örömmel végeztünk.

free barát honlapján

Az egyik termet a foglalkozásra rendeztük be, mindig az aktuális célnak megfelelően pl. Ez utóbbi teremben mindig szendvicsek, üdítők, édes és sós teasütemények várták a gyermekeket, és itt került sor az aznapi elismerések átadására is.

Készíts ingyen weblapot pár perc alatt. Készíts egy saját ingyen weblapot az ewk-val, és nyűgözd le látogatóidat, mikor megtekintik oldaladat. Weblap pár perc alatt Néhány perc alatt elkészítheted saját ingyenes honlapodat, amit egy átlagos weblap készítő hét alatt készítene el és minimum Beépített funkciók A honlapkészítő rengeteg hasznos funckiót ad: képgaléria, űrlapszerkesztő, vendégkönyv, hírlevél küldő, szavazás, statisztika, fájlkezelő stb. Profi webdesign A rendszer számos arculat mintát kínál neked.

Ez a foglalkozási struktúra olyan sikeressé vált a diákok körében, hogy az elkövetkezendő években is gyakorlat lett. A Roma Mentor Projekt keretében iskolai kapcsolattartómmal egész évben alkalmazott jutalmazási rendszert édesség, vicckönyv, adventi naptár, szabadidős program, kirándulás is kialakítottunk, amely különösképpen motiválttá tette azokat a tanulókat, akiknek mindennapjaiban a nélkülözés nem ment ritkaságszámba.

Természetesen a program sikeréhez hozzájárult a Weöres Sándor Általános Iskola igazgatójának, Tőzsér Lászlónak, valamint Nagy Gyuláné Stefura Éva igazgatóhelyettesnek az aktív közreműködése is. A két intézményvezető a Roma Mentor Projektet következetesen rangján kezelte, mind az iskolán, mind a településen belül, mind a Polgármesteri Hivatal irányában, s nem egyszer az ő áldozatos munkájuknak volt köszönhető az, hogy a nemzetközi pedagógiai kísérlet infrastrukturális bázisa számítógép, projektor, informatikus, uzsonna-terem, foglalkoztató terem, takarítás, fénymásológép, pénzügyi koordináció, autóbusz beszerzése a borsodi fellépésekhez biztosítva volt.

A Roma Mentor Projekt első évének több személyes hozadéka is volt.

Egyrészt rendkívül free barát honlapján barátság alakult ki köztem és Némethné Végh Judit között, másrészt igen jó szakmai viszonyt létesítettem Tőzsér László iskolaigazgatóval is, akinek köszönhetően a Weöres Sándor Általános Iskola és között újabb három évre vágott bele a nemzetközi pedagógiai kísérlet megvalósításába. Valószínűleg ezen joomla társkereső annak is volt köszönhető, hogy Némethné Végh Judit továbbra is a Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusa maradt, és nem engedte el azoknak a kezét, akik erre rászorultak.

Amikor őszén végérvényessé vált, hogy ismételten belevághatunk a Roma Mentor Projekt megvalósításába, többféle változással szembesültünk. Számos nem roma ezért azt tűztük ki célnak, hogy tanuló önként csatlakozott a csoporthoz, és a tanév végén Arnóti Roma olyan roma diákokat is elengedtek és moti- Free barát honlapján Fesztivál néven megváltak, hogy köztünk legyenek, akiknek rendezünk a Weöres Sándor korábban erre nem voltak nyitottak a szülei.

Location error

Illetve erősen kötődött hozzánk. Egyrészt mélyebb amennyiben abba beleértettük a különböző hasznos tudások tudást kívántunk nyújtani azoknak, akik már egyszer foglalkoztak bizonyos témakö- átadását és a tervezett kirándurökkel, másrészt fontosnak tartottuk átadni lások szocializáló hatását is. A változtatás azonban nem csak az ismételt programelemek részletesebb formában való tárgyalását jelentette, de azt is, hogy árnyaltuk a roma identitás erősítésének és az életvezetési tanácsadásoknak a koncepcióját.

Illetve kitágítottuk az életvezetési tanácsadás fogalomkörét is, amennyiben abba beleértettük a különböző hasznos tudások átadását és a tervezett kirándulások szocializáló hatását is. A Roma Mentor Projekten belül évente — nyolc hónap alatt — tizenhat foglalkozást volt kötelező megtartani, de a gyermekcsoport egész éves teljesítménye — és a rendelkezésre álló pénzügyi feltételek — megengedték egy tizenhetedik foglalkozás megtartását is egy budapesti jutalomkirándulás formájában.

free barát honlapján

A tanulók hallhattak előadást az ősi roma foglalkozásokról, mesterségekről, megismerhették Bari Károly Az erdő anyja című művéből a roma eredetmondákat, népmeséket, szokásokat, hiedelmeket, illetve magának Bari Károlynak a free barát honlapján, a Holtak arca fölé című kötetének a jelentőségét.

A tanulók megtudhatták, hogy milyen a roma orális népi és írott kultúra, szembesülhettek Horváth Gyula miskolci roma költő Az árvaság anatómiája című kötetével, de Lakatos Menyhért és Osztojkán Béla alkotásaival is, illetve általánosságban a roma novellákkal, roma regényekkel, roma szépprózával és roma újságírással. Némethné Végh Judittal körbejártuk a roma gasztronómia témakörét, és nagy hangsúlyt fektettünk a cigányság identifikációs kérdéseire, a roma emberek kettős cigánymagyar létére. Indiától a S találkozhattak Szentandrássy István festőművésszel, Szilvási Istvánnal, a Szilvási Gipsy Band vezetőjével, valamint Farkas Zsolttal, a hazai roma tánckultúra jeles képviselőjével és művelőjével is ez utóbbi látogató vendégmentorként két alkalommal is segítette a táncgyakorlást, magasabb szintre emelve a diákok tánctudását.

Az Arnóti Roma Művészeti Fesztiválra való készülés szerves részét képezte a mentorfoglalkozásoknak.

A gyermekek nyolc hónap alatt kiállítottak egy olyan kulturális programot, amiben az elméleti tudásukat a gyakorlatban alkalmazták. A roma irodalom gyöngyszemeit vitték színpadra, nagy sikerrel, illetve a roma kultúra értékeit megismertették a nem romákkal.

Az Arnóti Roma Művészeti Fesztivált a Weöres Sándor Általános Iskola tornatermében rendeztük meg több iskolai osztály, osztályfőnök, szaktanár, az iskolaigazgató, valamint a roma szülők, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke és Arnót település polgármesterének jelenlétében. Ezzel kapcsolatosan fontos megemlíteni Molnár Attiláné történelem-rajz szakos tanárt is, aki hónapokon keresztül segítette munkánkat, s az utolsó kirándulásra is elkísérte a csoportot.

free barát honlapján

Az identitáserősítő programok közül — az Arnóti Roma Művészeti Fesztivál mellett — a Vespa című roma művészfilm megtekintése jelentette talán a legkatartikusabb programot. A történet egy cigánysori gyermekről, Laliról szól, akinek a szülei már nem élnek együtt, s nem tudja feldolgozni azt, hogy az édesanyja egy új, idegen férfival tart kapcsolatot.

Lali a filmben dohányzik és pénzért kártyázik, tehát nincs mögötte felelősségteljes szülői védelem, ami nyilván az apa hiányának is betudható, de annak is, hogy édesanyja nem szentel neki kellő figyelmet, kirk hammett társkereső nagy szegénységükben azzal van elfoglalva, hogy a mindennapi ellátásról és a háztartásról gondoskodjon.

Roma Mentor Projekt: a Barát-modell

Lali kártyán nyer egy csokoládét, amiért megverik, de a csokoládéban talál egy cédulát arról, hogy nyert egy Vespa motort, amit Budapesten a Dohány utcában vehet át. Barátjával indul neki az útnak, de 68 Szemle végül is egyedül kényszerül elutazni a fővárosba vonattal és stoppal. A lestoppolt kocsit egy szintén roma szereplő vezeti, egy vándorzenész, akivel Lali a film során többször is összetalálkozik, mert a gyermek nem kapja ki a motort a csődbe ment vállalkozótól, ezért az őt felvevő vándorzenésztől kér segítséget, aki szintén nem jár sikerrel.

Lali végül dönt: ami jár neki, azt elviszi engedély nélkül is.

free barát honlapján

A gyermek a motorral balesetet szenved, de a stoppolás során szerzett roma barátja rátalál, és segít neki a hazajutásban, de csak félútig, s ez lesz Lali szerencsétlensége, mert két nagy darab nem roma férfi agyba-főbe veri őt a motorért, ugyanis Lali nem hajlandó lemondani róla a kínált pénz ellenére sem, mert édesanyját és a barátját akarja rajta szállítani.

A Vespa című film hitelesen mutatja be azt, hogy milyen az élet a cigánysoron, hogy egy csonka családban felnövő roma gyermeknek milyen lelki kínokat kell kiállnia, de arról is szól, hogy a cigánytelepen is lehet nagyot álmodni, hogy lehet állhatatosnak lenni, lehet egy roma gyermeknek célja, s azt megvalósíthatja akkor is, ha olyan szülői felügyelet van mögötte, ami nem nevezhető teljes körűnek, vagy ha olyan felnőttek veszik körül, akiket hidegen hagy egy gyermek lelkivilága, akik akár még agyba-főbe is verik őt.

free barát honlapján

A művészfilm rendkívül komplex volt. A mozit követő beszélgetés és elemzés arról tanúskodott, hogy a mentorált gyermekeket nagyon megrázta a film. Voltak olyanok, akiknek egy-két könnycsepp is megjelent a szemében, amikor Lalit megverték, mert teljesen azonosultak vele.

Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével? Leírás visszafordítása angol Egyesült Államok nyelvre Fordítás Enjoy the most popular and free videos for kids with the Jr. Naver app, where you can watch various video content from the Jr. Naver website in your smartphone.

A mozit követő beszélgetés során ugyanakkor pedagógus kollégámmal tudatosítottuk a gyermekekben, hogy amit láttak, az egy fikció, free barát honlapján színészek voltak a szereplői, tehát akár ők is játszhattak, statisztálhattak volna a filmben. Felhívtuk arra is a figyelmet, hogy a fikcióban különösen az volt a fontos, hogy nagymértékben elütött a romákat sztereotipikusan, előítéletesen primitív lénynek ábrázoló alkotásoktól; hogy a Vespa című film amellett, hogy Lali történetén keresztül a cigánysori gyerekek szenvedéseit, álmait, mutatta be nagyon emberi módon, nagyon hitelesen, azt is megmutatta, hogy kínjai ellenére Lali tanul, s mennyire vonzódik a versekhez, az irodalomhoz.

A mozit követő beszélgetés során tudatosítottuk a gyermekekben azt is, hogy bármilyen szegények, elesettek legyenek, akkor is van értelme annak, hogy határozott céljaik, merész terveik, nagy álmaik legyenek a jövőre nézvést, mert bár igaz az, hogy a céltudatosan gondolkodó ember elé rengeteg akadály hárul a célok, tervek, álmok megvalósítása során, de megéri, mert ennek a nagy küzdelemnek a vége lehet egy diploma, illetve ha a színészetet választják, akkor segíthetik a romák és nem romák közötti párbeszédet, valamint felnőttként, free barát honlapján, a sorstársaikon is segíthetnek.

Ügyeltünk arra a beszélgetés moderálása során, hogy a gyermekekbe ne ivódjanak sztereotipikus általánosítások a művészfilm kapcsán, ezért felhívtuk a figyelmet arra, hogy nem minden felnőtt érzéketlen a szegény és a roma gyermekek problémáira, hogy a Roma Mentor Projekt épp olyan program, ami arról szól, hogy felelős roma és nem roma felnőttek felelősen gondolkodnak róluk, s arra is felhívtuk a figyelmüket, hogy bár készülnek sztereotipikus, előítéletes, a romákat degradáló filmek nem romák által, a Vespa című filmet is nem roma rendező rendezte, tehát nem lehet a romáknak sem előítéletes módon megbélyegezni a nem romákat.

Beszéltünk arról, hogy mit jelent az erkölcs, a jogkövetés, hogy a különböző bűncselekményfajtáknak milyen büntetési tételei vannak, hogy az alkoholizmus, a dohányzás miért káros, s miért egészségromboló az ópium, a heroin, a kokain, a marihuána, az LSD-bélyegek és a szipuzás. Az év során sajnos történt egy tragikus esemény is.

SEGÍTS VELEM A BETEG KISGYEREKEKNEK! – avagy a Nagy Kopasztás története

Az egyik testvérpár édesanyja harminckét évesen elhunyt. A szomorú esemény a diákokból mély szolidaritást váltott ki, s ennek megfelelően egy időre felfüggesztettük a zenés és táncos programelemek gyakorlását. Ezt lehetővé tette az Arnóti Roma Művészeti Fesztiválra való felkészítés tervezetthez képest gyorsabb előrehaladása is.

Az első Mikulás napjához kötődött. Induláskor a gyermekek a miskolci Szent István téren megnézhették a kihelyezett adventi koszorút és a régiségvásárt, amit Egerben a Dobó téren folytathattak az adventi karácsonyi kirakodóvásáron.

Ez alkalommal Gárdonyi Géza Egri csillagok című műve természetesen központi szerepet kapott. Beszéltünk Sárközi és Móré László alakjáról, a Pozitív tapasztalat volt az egri kirándulás során, hogy a többségében roma gyermekek csoportjának látványa milyen reakciókat váltott ki a nem roma emberekből. A nap folyamán Miskolcon történt, hogy egy nem roma járókelő az egész gyerekcsoportot meghívta egy desszertre a saját költségén, s mire megköszöntük volna a szívességét, már el is tűnt free barát honlapján szemünk elől.

Három magyar film is esélyes az Európai Filmdíjakra A következő hetekben az Európai Filmakadémia több mint tagja szavaz a filmdíjak legfontosabb kategóriáinak — a legjobb európai film, rendező, színész, színésznő és forgatókönyvíró — jelöltjeiről. Tovább » Folytatódik a Szépkorúak szerdája Szeptember én, szerdán 15 órakor a mozi kedvezménykártyájával rendelkező nyugdíjasok forintért nézhetik meg A rózsák királynője című, a dráma és a vígjáték határán egyensúlyozó francia filmet.

Egerben szintén pozitívan álltak hozzánk: egy ismert cég eladói fél kilónyi péksüteményt ajándékoztak diákjainknak. S akadt közülük olyan szerencsés, aki további meglepetést kapott, amikor külön is bement vásárolni a boltba.

A budapesti kirándulásra az Arnóti Roma Művészeti Fesztivál megrendezése után került sor, mintegy jutalomkirándulásként az éves kemény munkáért. Ez alkalommal a diákokat elvittük a Hősök terére, a Szépművészeti Múzeumba, ahol megnézték az antik görög kiállítást, a holland, spanyol, olasz festők tárlatát, valamint az impresszionista és barokk festményeket, míg végül ellátogattunk a Fővárosi Állat- free barát honlapján Növénykertbe is.

A helyszínen a gyerekek ízelítőt adtak az éves produktumaikból, s nagyon élvezték az együttlétet, az új ismeretségeket és az új barátságokat. Zömében ugyanazok a diákok jártak hozzánk a pedagógiai kísérlet — Arnóton kivitelezett — harmadik évében is.

Ennek megfelelően a gyermekeket egy tanévre megpróbáltuk értelmiségi szerepkörbe helyezni úgy, hogy a segítségünkkel újságírói szerkesztőséget alapítottak, benne roma és nem roma újságírókkal, akiknek az volt a feladata, hogy free barát honlapján tanév végére állítsák össze az Arnóti Tehetségek Lapját a mentor és a kapcsolattartó társszerkesztősége mellett.