Egységes párt zwickau. Német Demokratikus Köztársaság


Szabad Nógrád, Éz a nap nevezetes marad Salgó­tarján dolgozóinak életében és ab­ban a harcban, amelyet a békéért folytatunk a magunk szakaszán. Szakszervezeti Világszövetség, a világ leghatalmasabb tömegszer­vezete.

A szovjetek átadták az ellenőrzést a nyugati szövetségeseknek Berlin nyugati városrészei fölött, míg az amerikai és brit csapatokat Türingiában és Osztfáliában váltották fel a szovjetek. A párt teljes egészében a szovjetekhez hű kommunisták befolyása alá került. A Szovjetuniónak azonban nem volt érdeke, hogy Európában újból egy egységes — immáron a nyugati szövetségi rendszerhez tartozó — Németország jelenjen meg, ezért saját megszállási övezetét elzárta a nyugati típusú változások elől.

A világ szervezett munká­sainak, egységes párt zwickau és nem­kommunistáknak olyan egységes és megbonthatatlan, szilárd szervezete, amely méltán szervezi és viszi a nemzetközi munkásosztály történe­lemformáló küzdelmét. A Világszö­vetség budapesti ülése fontos állo­más — és igen döntő és fontos ré­sze — volt a háborús gyújtogatok, a pusztítás őrültjei ellen folytatott harcnak.

ismerkedés mühldorf gyilkos serie társkereső

Nincs a világnak egy olyan pontja, ahol ne küzdenének a békéért, ahol ne ismerték volna már fel, hogy békét, teremtő nyu­galmat. Amikor Salgótarján és környéké­nek dolgozói — mintegy 25 ezer ember — zárt rendben, vörös és némzetiszínű zászlók alatt a Szov­jetuniót, Sztálin és Rákosi elvtársa­kat éltetve, felvonultak erre a nagy­szabású beketüntetésre, akkor hitet tettek amellett, hogy számukra is csak egyetlen járható út van: a Szovjetunió oldalán harcolni a bé­kéért, harcolni mindenfajta külső és belső ellenség ellen, akik életünkre, eddigi munkánk eredményeire tör­nek.

A béketüntelés Salgótarján dol­gozóinak isztambul találkozó helyén felvonulása volt, amely nem hagy kétséget az iránt, hogy megvédjük a békét. Erőnket és felmérhetetlen egysé­günket, egységes párt zwickau példázta fel­szólalásában Liu-Ning-I kínai dele­gátus, aki rámutatott arra, hogy Pekingtől Budapestig több mint egységes párt zwickau ezer kilométert tettek meg és ez alatt az idő alatt mindenütt olyan területen utaztak, ahol a szabadság vörös zászlaja leng.

Di Vittorio elvtárs ezzel azt is meg­világította, hogy a haladás, a béke és a szocializmus erői nemcsak Pe­kingtől—-Budapestig terjednek, ha­nem átfogják az egész világot és előbb, vagy utóbb összeroppantják azokat, akik mások nyomorúságán és halálán akarnak meggazdagodni. A béketábor hatalmas és erős, és minden győzelem, amelyet a Szov­jetunió népei, Kína és a népi de­mokratikus országok elérnek, egy­ben újabb sikere a béketábornak és azok győzelme is, akik ma még éles harcot folytatnak saját burzsoá, amerikai zsoldban álló kormányuk ellen.

Di Vittorio elvtárs beszámolt arról, hogy Olaszországban — de ugyanígy a többi marshallizált or­szágokban is — napról-napra süly- lyed az életszínvonal és a dolgo­zóknak kenyér és munka helyett csendőrszurony, gumibot és rendőr­terror jár.

Ausztráliában pedig — amint arról V. Elliot, a tengeré­szek és rakodómunkások szakszer­vezetének főtitkára beszámolt — éppen most van a törvényhozás elé terjesztve, hogy a kommunista pár­tot szüntessék meg, helyezzék tör­vényen kívül, a kommunistákat pe­dig tiltsák ki a szakszervezeti egységes párt zwickau.

Az ausztráliai dolgozók ezt nem fogják engedni. A nemzetközi munkásosztály és az egész béketábor fellépése, újabb és újabb győzelme csak to­vább növeli és fokozza a háborús egységes párt zwickau agresszióját.

tapló kérni tudni ismerkedés a spanyol feleség

Minden ered­mény, amit mi elérünk, az az im­perialisták táborában mérhetetlen gyűlöletet vált ki és elvakult egységes párt zwickau nem látják, hogy a béketá­bor és az ő csoportjuk úgy áll egy- mással szemben, mint az óriás és a törpe. De vájjon megtettünk-e mindent a béke védelmének érdekében itt Salgótarjánban és Nógrád megyé­ben? Vájjon elégséges-e, hogy egy hatalmas béketüntetésen kinyilvá­nítsuk akaratunkat és elszántsá­gunkat a béke megvédésére?

Nem, nem elég!

Nekünk napról-napra minden helyen és minden időben úgy kell munkálkodnunk, hogy ez az akaratunk és elszántságunk vilá­gosabb és érthetőbb legyen. A bé­kéért elsősorban a termelés vona­lán küzdünk, az öntödében, a bá­nyában.

főzés osztály hannover single ismerje meg az iskolai osztályban

Nem mondhatjuk el, hogy béke­bizottságaink ezen a téren mara­déktalanul betöltik feladatukat. Kü­lönösen nem a falusi 'békebizottsá- gok esetében.

Nem elég az, hogy megalakítjuk a bizottságot és fel­vesszük a jegyzőkönyvet. A bizott­ságok működjenek is, a pártszerve­zetek pedig gondoskodjanak róla, hogy helyesen szervezzék és vigyék ezek a bizottságok a békeharcot. A dejtári békebizottság például meg­alakulása óta még egyszer sem ülé­sezett. Pedig feladat, a békeharc te­rén az egész megyében bőven van.

A növényápolás, a betakarítási munkára való készülődés és általá­ban a jobb és több termés, mind­mind azt szolgálják, hogy erősek legyünk. Az ipari üzemekben a jobb, a minőségi áru, az olcsóbb szén, a kevesebb költséggel termelt cikkek azt szolgálják, hogy eleget tegyünk annak a kötelezettségnek, amelyet tőlünk egész dolgozó né­pünk és a hatalmas béketábor el­vár.

A békebizottságok tagjai mutas­sanak példát a többi dolgozónak, járjanak elől a termelésben, övék le­gyen a határban a legszebb termés. Végezzenek szívós, felvilágosító munkát. Magyarázzák meg a dol­gozóknak, hogy a mi harcunk az egész dolgozó világ harca, hogy a mi győzelmünk a béketábor győ­zelme. Legyenek éberek és idejében leplezzék le az ellenséges megnyil­vánulásokat.

Egységes párt zwickau fel a harcot békénk ellenségei, a klerikális reak­ció és a különböző rémhírek ellen. A békebizottságok tegyék terv­szerűvé munkájukat és lássák meg, hogy a békéért folytatott harc nem kampány munka, nemcsak egy-egy alkalomra szól, hanem mindennapi munkánk szerves része és ilyen formában nélkülözhetetlenné kell tenni egész életünkben.

A békebi­zottságok feladata, hogy tudatosít­sák a dolgozókkal a Szakszervezeti Világszövetség budapesti üléssza­kának határozatait, amelynek nyo­mában tettekkel kell megnyilvá­nulnia.

A május elsejei és a május i tüntetések, a békealáírások, csak még világo­sabbá tették előttünk, hogy me­Hétszázezer német ifjú vonult fel a berlini találkozón A Bőké Híve: Állandó Bizottságának stockholmi felhívása után szerte a vi­lágon megindult ai béke megvédéséért folyó harc.

A békeívek aláírása, a Szakszervezeti Világszövetség buda­pesti tanácskozása és egyéb jelentős állomások mind újabb lendületeit adott a békéért folytatott küzdelemben. A békeharc egyik jelentős színhelye most Berlin, ahol pünkösdvasárnap nyitották meg a szabad német ifjúság berlini találkozóját.

Dunántúli Napló, JŰUUS 1. Hazaérkezett Bulgáriából a magyar párt- és kormányküliöttség Folytatás az 1.

Berlinben, ahol alig hat évvel ezelőtt még hangos csina- drattával masíroztak Hitler fasiszta katonái, most pünkösdjén a né­met ifjúság tömött oszlopai tesznek hitel a német egység, a béke megvé­dése mellett. A német főváros utcáin hétszázezer ifjú vonult fel a Német Demokratikus Köztársaság és a német ifjúság békét hirdető kékszínű zászlaja alatt.

35 egyetlen nő mz hall társkereső

A szabad német ifjúság berlini ta­lálkozója hatalmas jelentőséggel bír. A német ifjúság pünkösdkor azt fejezi ki tüntetésével, hogy a bébe táborába tartozik, hogy a Trumaooknak és Achesonoknak nem fog sikerülni a német ifjúság többségét ágyutöltelék- nek felhasználni világhódító terveik végrehajtására. A szabad német ifjú­ság pünkösdi béketiinletése kifejezi, hogy a béke táborába tartozik, kife­jezi azt, hogy a német ifjúság mun­kára és a béke védelmére kész.

Német Demokratikus Köztársaság

Pün­kösdkor az a német ifjúság menetel a Német Demokratikus Köztársaság vá­rosában, aiínety számára a Szovjetunió világtörténelmi győzelme nyitotta meg a boldog, jövő felé vezető utat.

Az az ifjúság menetel, amelynek oszlopait a német kommunisták, a Szocialista Egy­ségpárt mozgósította a békés építő­munkára, a béke védelmére, a népek barátsága nagy ügyének szolgálatára. A német ifjúság pünkösdi találko­zása nagyjelentőségű.

Jelentőségéi elsősorban az adja meg, hogy Né­metországban, Berlinben, a hitler - fasiszták volt fővárosában van az ifjú­ság találkozása, amely a béketábor égjük jelentős állomása is. Jelentős még az ifjúsági találkozó azért is, mert a német ifjúságról van szó.